18/03/2019

СОВРЕМЕН ОРТОДОНТСКИ ПРИСТАП ЗА ЕСТЕТСКА И ФУНКЦИОНАЛНА ЕКСПРЕСИЈА НА ЛИЦЕТО

Почитувани колеги,
Веледрогерија и едукативен центар ,,ОРТО ДЕНТА ЕС” со големо задоволство и чест ве повикува на едукација на тема:

СОВРЕМЕН ОРТОДОНТСКИ ПРИСТАП ЗА ЕСТЕТСКА И ФУНКЦИОНАЛНА ЕКСПРЕСИЈА НА ЛИЦЕТО

09:00 – 09:30 Регистрација на учесници
09:30 – 11:00 Прва сесија
11:00 – 11:30 Кафе пауза
11:30 – 13:00 Втора сесија
13:00 – 14:00 Ручек пауза
14:00 – 15:30 Трета сесија
16:00 – 17:00 Hands –on работилница (20 учесници)
Денес,во свет во кој на дофат на дланка ни се безброј информации од секоја област, во секојдневната стоматолошка пракса доаѓаме во контакт со доста добро информирани пациенти на сите возрасти. Тие од нас очекуваат се повеќе и повеќе- па покрај идеална насмевка и функција, тие сакаат и складност на нивното лице. Затоа современата ортодонција покрај анализите на коскениот дел на лицето , во праксата внесува и детална анализа на меките ткива.
Докажано е дека самолигирачките системи ги померуваат границите помеѓу невозможното и возможното во ортодонцијата. Намален е бројот на екстрахирани заби, терапијата пократко трае, се намалува бројот на контролни посети со што се заштедува и времето на пациентот и времето на терапевтот.
Секако, за да достигнеме вакви резултати неопходна е дополнителна едукација која ќе ни ги издвои сите специфичности за работа со овој систем.
За таа цел ќе бидат опфатени неколку главни теми:
*Која анализа на ткивата е најадекватна со цел комплетен и совршен ортодонтски третман.
*Како врз основа на планот на терапија да се одбере најдоброто терапевтско средство за соодветниот пациент-Roth, Ricketts, Burston?
*Дали да се лигираат сите брекети уште на самиот старт или не?
*Каков е редоследот на лаковите кои ги користиме во третман во зависност од типот на малоклузија.
 *Дезартикулација во комбинација со интермаксиларни гумички – интензитет и вектор на сили.
*Дали е третманот возможен само кај пациенти кои се во раст или и кај возрасни пациенти?
Одговорите на овие и на сите прашања кои ве интересираат ќе ги добиете на ова наше предавање, попратено со приказ на случаи од пациенти и нивниот третман чекор по чекор.

Предавач на темата :

ДР. МАРИЈА САУПЕ, Ортодонт
Биографија
Доктор Марија Саупе дипломрала 1994 година на Стоматолошкиот факултет во Белград. Особен интерес покажала кон областа ортодонција.Денес е специјалист ортодонт, призната по успехот во терапевтските процедури на сложените ортодонтски случаи.Докажана во својата област и квалитетно работење, во 2009 година постанува лиценциран интернационален предавач за Damon системот , а во 2012 година постанува Key Opinion Leader (KOL) за ORMCO. Има одржано бројни предавања во Германија, Јужна Африка, Унгарија, Романија, Чешка, Грузија, Албанија, Србија, Босна итн. ; почетни и напредни курсеви со практични вежби и in-office курсеви за помали групи.

Контакт за Орто Дента Ес

Антон Попов 31 лок.4 1000 Скопје
+38978284783
Датум на одржување: 11.05.2019
Место на одржување: ТЦЦ Гранд Плаза; бул.Октомвриска револуција 2- Скопје
Котизација: 80 евра
Рана котизација до 15.04.2019: 60 евра
Hands –on работилница котизација :  30 евра
Жиро сметка:
Комерцијална Банка: 300000003459250
Тутунска Банка: 210068065620105
Цел на дознака: За едукација
СПЕЦИЈАЛНА ПРОМОЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ПРЕДАВАЊЕТО
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

THE IMPACT OF CONTEMPORARY ORTODONTICS ON THE FACE’S FUNCTION AND AESTHETICS

Dear colleagues,
The wholesale and educational center “ORTO DENTA ES” invites you with great pleasure and honor to educate on the topic:
THE IMPACT OF CONTEMPORARY ORTHODONTICS ON THE FACE’S FUNCTION AND AESTHETICS
09-09: 30 Registration of participants
09:30- 11:00 Session 1
11:00 -11: 30 Coffee break
11: 30-13: 00 Session 2
13: 00- 14:00 Lunch break
14: 00-15: 30 Session 3
16: 00-17: 00 Workshop
Theoretical Part
Today, in a world in which we have innumerable information from every area, in everyday dental practice we come in contact with well-informed patients of all ages. They expect by us more and more – besides an ideal smile and function, they take care of the symmetry of their face. Therefore, modern orthodontics in addition to analyzing the bone part of the face, in practice, also introduces a detailed analysis of soft tissues.
It has been proven that self-ligating systems can bridge the boundaries between the impossible and possible in orthodontics. The number of extracted teeth is reduced, the treatment is shorter, the number of control visits decreases, which saves the patient’s time and the time of the therapist.
Of course, in order to achieve great results, additional education is necessary, which will introduce us in all the specifics for working with this system.
*Which tissue analysis is most adequate for the purpose of complete and perfect orthodontic treatment.
*How to choose the best therapeutic agent for the appropriate patient-Roth, Ricketts, Burston based on the treatment plan?
*Whether to ligate all the brackets at the start or not?
*What is the order of the arch-wires we use in treatment depending on the type of malocclusion.
 *Disarticulation in combination with intermaxillary rubbers – intensity and vector of forces.
*Is treatment possible only in patients who are in growth or in adult patients?
The answers to these and to all the questions that you are interested for will be given to this lecture, followed by a presentation of patient cases and their treatment step by step.
Dr. Marija Saupe , Orthodontist
Biography
Dr. Maria Saupe graduated on the Faculty of Dentistry in Belgrade in 1994. She shown special interest in the orthodontics area, so today she is specialist orthodontist, recognized after the success in the therapeutic procedures of complex orthodontic cases. Proven in hers  field and quality work, in 2009 she became a licensed international lecturer for the Damon system, and in 2012 she became Key Opinion Leader (KOL) for ORMCO. She had lectured numerous lectures in Germany, South Africa, Hungary, Romania, the Czech Republic, Georgia, Albania, Serbia, Bosnia, etc. ; courses with practical exercises for beginners and advanced orthodontists and in-office courses for small groups.

Contact for Orto Denta Es

Anton Popov 31 lok.4 1000 Skopje
+38978284783
Date of the event: 11.05.2019
Venue: TCC Grand Plaza, bul.Oktomvriska Revolucija 2, Skopje
Registration fee: 80 euros
Early registration fee up to 15.04.2019: 60 euros
Hands on – workshop fee: 30 euros
Bank account:
Кomercijalna Banka: 300000003459250
Tutunska Banka: 210068065620105
Remittance purpose: For education
SPECIAL PROMOTION OF THE PRODUCTS ON THE LECTURE
Настани, Новости