INNOAESTHETICS

innoest1

The quality, integrity and dedication to the formulations created by our laboratory provide maximum bio-availability and synergy to our products.  The efficacy of our formulations manufactured with advanced developments is incomparable offering visible improvement to the appearance of the skin, leading to optimal and evident clinical results.

INNOAESTHETICS USA со насочени кон извонредност во медицинско-естетското поле. Оваа посветеност е белег на нивниот идентитет. Како што брендот се проширува на американскиот пазар, расте имиџот за извонредна продуктивност, привлечни формулации и концизни научни истражувања.

Зад лабораторијата на INNOAESTHETICS стои наследство од четири генерации фармацевти кои се првите во иновации и технологија, чија посветеност кон совршенство и квалитет придонесува во развојот на индустријата за дермоестетика.

INNOAESTHETICS користи мултидисциплинарен пристап кој комбинира широко фармацевтско знаење со научно-медицинска поддршка за обезбедување сеопфатни медицински и естетски производи. Квалитетот, интегритетот и посветеноста на формулациите создадени од лабораторијата обезбедуваат максимална био-достапност и синергија за нивните производи. Ефикасните формулации произведени со напредни состојки се неспоредливи и нудат видливи подобрувања кај изгледот на кожата, што доведува до оптимални и евидентни клинички резултати.

  • INNO- TDS МЕЗОТЕРАПЕВТСКИ КОКТЕЛИ
  • INNO- EXFO ХЕМИСКИ ПИЛИНЗИ
  • INNO- DERMA ПРЕПАРАТИ ЗА ДНЕВНА ГРИЖА НА КОЖАТА
  • INNO-ROLLER ТЕРАПИЈА СО МИКРОИГЛИЦИ
  • INNO-ROLLER ДЕРМАРОЛЕРИ