Општи карактеристики

IINNO-TDS TIGF

Трансдермален раствор за мезотерапија за стимулација на цитокини и стимулација на природни growth-фактори.